Na Slovensku budeme po novom zálohovať PET fľaše. Za jednu môžete dostať až 0,25 €

Tak sa zdá, že nám opäť svitá na lepšie a ekologickejšie časy. Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia došlo k zásadnej zmene, ktorá poteší každéjo. Minister životného prostredia László Só­ly­mos pre por­tál Eurac­tiv povedal, že sa na Slovensku budeme zálohovať plastové fľaše. Cena za jednu takú fľašku bude okolo 0,20 až 0,25€. Také sú aj priemerné ceny za fľasu napríklad v Nemecku alebo Švédsku

„Navrhnutá európska smernica a rokovania štátov idú tým smerom, že miera separovania bude nastavená na približne 90 percentách. Naše štúdie hovoria, že v tých štátoch, kde sa zálohujú PET fľaše, je efektívnosť ich vyzbierania od 90 do 98 percent,“ hovorí Sólymos.

 

Podľa Európskej komisie bude musieť každá členská krajina do roku 2025  za­bez­pe­čiť zber mi­ni­málne 90 % všetkých vyrobených fliaš.

Zvýšia sa tým ceny pet fliaš? 

Experta na od­pa­dové hos­po­dár­stvo Mi­loša Ve­verku hovorí, že náklady podľa neho nepredstavujú závažný problém. „Je možné ich bez problémov premietnuť do ceny výrobkov tak, že si to spotrebiteľ ani nevšimne. Navýšenie sa predpokladá rádovo v jednotkách centov na jeden obal,“ hovorí. Aj to by však podľa neho mala vyčísliť analýza.

 

Chcú Slováci  zálohovať?

Inštitút en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky (IEP) urobil anketu na viaic ako 4000 ľuďoch a 95% z nich vyslovilo názor, že by takúto možnosť vráteniai PET fliaš uvítalo.

S triedením PET fliaš, ktoré by boli vykupované by pravdepodobne vzrástli u výrobcov a predajcov náklady za vybudovanie takýchto triediacich liniek. Bolo by nutné zabezpečiť nielen zber fliaš, ale aj ich skladovanie a triedenie.

„Pre efek­tívne za­ve­de­nie sys­tému ta­ké­hoto zá­lo­ho­va­nia musí byť za­bez­pe­čený kom­plexný a uzav­retý re­ťa­zec, čo zna­mená za­p­jiť nie­len ob­chod­ní­kov, ale aj vý­rob­cov, spra­co­va­te­ľov PET fliaš a v ne­po­sled­nom rade štát.“ hovorí predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu Ka­ta­rína Fa­šian­gová

Takýto systém zálohovaniai fliaš funguje vo veľa krajiinách Európy, ako napr. Island, Dánsko, Nemecko, Litva, Estónsko.  Cena za fľašu sa pohybuje od niekoľkých centov do 35 centov. 

 

 

Zaujal vás článok, ktorý ste práve čítali? Budeme radi, ak ho podporíte lajkom, zdieľaním alebo komentárom. Je to najlepší spôsob, ako zadarmo podporiť portál mysmezeny.sk, aby sme mohli aj naďalej pre vás pripravovať skvelé články. Ďakujeme 🙂

0 replies on “Na Slovensku budeme po novom zálohovať PET fľaše. Za jednu môžete dostať až 0,25 €”