Na Slovensku budeme po novom zálohovať PET fľaše. Za jednu môžete dostať až 0,25 €

Tak sa zdá, že nám opäť svitá na lepšie a ekologickejšie časy. Mi­nis­ter­stvo ži­vot­ného pro­stre­dia došlo k zásadnej zmene, ktorá poteší každéjo. Minister životného prostredia László Só­ly­mos pre por­tál Eurac­tiv povedal, že sa na Slovensku budeme zálohovať plastové fľaše. Cena za jednu takú fľašku bude okolo 0,20 až 0,25€. Také sú aj priemerné ceny za fľasu napríklad v Nemecku alebo Švédsku

„Navrhnutá európska smernica a rokovania štátov idú tým smerom, že miera separovania bude nastavená na približne 90 percentách. Naše štúdie hovoria, že v tých štátoch, kde sa zálohujú PET fľaše, je efektívnosť ich vyzbierania od 90 do 98 percent,“ hovorí Sólymos.

 

Podľa Európskej komisie bude musieť každá členská krajina do roku 2025  za­bez­pe­čiť zber mi­ni­málne 90 % všetkých vyrobených fliaš.

Zvýšia sa tým ceny pet fliaš? 

Experta na od­pa­dové hos­po­dár­stvo Mi­loša Ve­verku hovorí, že náklady podľa neho nepredstavujú závažný problém. „Je možné ich bez problémov premietnuť do ceny výrobkov tak, že si to spotrebiteľ ani nevšimne. Navýšenie sa predpokladá rádovo v jednotkách centov na jeden obal,“ hovorí. Aj to by však podľa neho mala vyčísliť analýza.

 

Chcú Slováci  zálohovať?

Inštitút en­vi­ron­men­tál­nej po­li­tiky (IEP) urobil anketu na viaic ako 4000 ľuďoch a 95% z nich vyslovilo názor, že by takúto možnosť vráteniai PET fliaš uvítalo.

S triedením PET fliaš, ktoré by boli vykupované by pravdepodobne vzrástli u výrobcov a predajcov náklady za vybudovanie takýchto triediacich liniek. Bolo by nutné zabezpečiť nielen zber fliaš, ale aj ich skladovanie a triedenie.

„Pre efek­tívne za­ve­de­nie sys­tému ta­ké­hoto zá­lo­ho­va­nia musí byť za­bez­pe­čený kom­plexný a uzav­retý re­ťa­zec, čo zna­mená za­p­jiť nie­len ob­chod­ní­kov, ale aj vý­rob­cov, spra­co­va­te­ľov PET fliaš a v ne­po­sled­nom rade štát.“ hovorí predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu Ka­ta­rína Fa­šian­gová

Takýto systém zálohovaniai fliaš funguje vo veľa krajiinách Európy, ako napr. Island, Dánsko, Nemecko, Litva, Estónsko.  Cena za fľašu sa pohybuje od niekoľkých centov do 35 centov.