Nové zákony pre vodičov budú tvrdé. Keď nezaplatíš pokutu na mieste, môžu ti zhabať auto

Ministerstvo vnútra predstavilo zmeny, ktorými si posvieti na motoristov, cyklistov aj kolobežkárov. Pripravovaná novela zákona, ktorá by po jej prijatí bola účinná od júla tohto roka, zavádza napríklad tieto zmeny:

  • nezaplatenú pokutu za rýchlosť bude vymáhať hliadka, ktorá najskôr vodiča zastaví (na základe evidenčného čísla zistia prípadný dlh vodiča) a to bez ohľadu na osobu vodiča (tzn. je jedno, či ide o brata alebo kamaráta), inak hliadka zadrží doklady od vozidla prípadne aj celé vozidlo (nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie),
  • cyklisti budú môcť jazdiť po cestičke a v obci aj po konzumácií menšieho množstva alkoholu,
  • osoby riadiace elektronické kolobežky budú sankcionované ako cyklisti,
  • pri kolóne budú vodiči povinní vytvárať aj záchrannú uličku,
  • zavedenie nových pokút: 300 eur za ne­umož­ne­nie pre­jazdu vo­zidlu s prá­vom pred­nost­nej jazdy a za zne­uži­tie zá­chra­nár­skej uličky, 99 eur za ne­vyt­vo­re­nie zá­chra­nár­skej uličky a za ne­za­sta­ve­nie na značke Stoj, daj pred­nosť v jazde, zvýšenie hornej hranice po­kuty za po­u­ží­va­nie mo­bi­lných telefónov a po­dob­ných za­ria­dení po­čas ve­de­nia vo­zidla z 50 eur na 100 eur v blo­ko­vom ko­naní, a zo 100 eur na 200 eur v riad­nom ko­naní,
  • vodičov začiatočníkov bude čakať skúšobné dvojročné obdobie, počas ktorého ak spáchajú závažný priestupok alebo prekročia najvyššiu povolenú rýchlosť budú musieť absolvovať doškoľovací kurz, navštíviť psychológa a podstúpiť preskúšanie na polícií. Následné spáchanie tretieho závažného priestupku bude mať za následok odobratie vodičského oprávnenia na 6 mesiacov. Znovuzískanie bude možné až po polroku, aj to po preukázaní spôsobilosti.

Polícia Slovenskej republiky

NEZABUDNI NA MŇA V AUTE: SÚŤAŽ O VÔNE DO AUTA Minulý týždeň sme pre… dstavili tretí ročník preventívnej kampane NEZABUDNI NA MŇA V AUTE. Tento rok sa zameriavame na upozorňovanie nielen rodičov malých detí, ale aj majiteľov zvierat. Po celom Slovensku preto rozdávame letáky a vône do auta s motívom kampane.

„Na­vrhu­jeme zlep­šiť vy­mo­ži­teľ­nosť san­kcií ukla­da­ných v rámci ob­jek­tív­nej zod­po­ved­nosti na zá­klade zis­te­ného evi­denč­ného čísla tým, že ak ne­bude uhra­dená po­kuta ulo­žená v rámci ob­jek­tív­nej zod­po­ved­nosti a po­li­cajt príde do kon­taktu s da­ným vo­zid­lom priamo na ceste, aby mo­hol za­dr­žať do­klady od vo­zidla a ta­buľky s evi­denč­ným čís­lom, čím sa zne­možní ďal­šia jazda s vo­zid­lom,” povedalo Mi­nis­ter­stvo vnútra SR.

 

zdroj foto: Polícia Slovenskej republiky