Slovenské ženy sú v práci diskriminované. Zarábajú menej ako muži, aj keď robia rovnakú prácu.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) každý rok hodnotí členské štáty ale aj Európsku úniu (EÚ) ako celok v otázke rodovej rovnosti. Podľa najnovšieho indexu rodovej rovnosti za minulý rok je priemerná úroveň rodovej rovnosti v EÚ 67,4 bodov, kde by úplná rodová rovnosť predstavovala pochopiteľne 100 bodov. Zarmucujúce je, že tento index sa pre EÚ od roku 2017 zvýšil len o jeden bod. Čo sa týka Slovenska, v rámci EÚ sme s ohľadom na rodovú rovnosť na chvoste rebríčka.

Máme pred sebou ešte dlhú cestu

Medzi krajiny s opätovne najlepšími výsledkami patrí Švédsko (83,6 bodov) a najväčší posun zaznamenalo Portugalsko, ktoré zaznamenlo posun o 3,9 bodov. „Ideme dobrým smerom, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu,“ potvrdila riaditeľka EIGE, Virginija Langbakk. Dodala však, že až takmer polovica členských štátov nedosahuje úroveň ani 60 bodov.

V indexe sa sleduje hneď niekoľko aspektov rodovej rodnosti a to práca, peniaze, vzdelanie, čas, moc a zdravie. Okrem iného do indexu spadajú aj prierezové nerovnosti či oblasť násilia na ženách. Ako je teda na tom Slovensko?

Naše Slovensko v tomto indexe získalo 54,1 bodov čo znamená, že sme vyše 13 bodov po európskym priemerom. Umiestnili sme sa tak na 26. mieste a horšie výsledky od nás malo už len Maďarsko (51,9 bodov) a Grécko (51,2 bodov). Od roku 2005 do roku 2017 sa slovenské skóre v tomto indexu vylepšilo len o 1,6 bodov.

V ohľade rodovej rovnosti tak napredujeme pomalšie ako iné krajiny. Napríklad také Rakúsko si v priebehu spomínaných rokov vylepšilo svoje skóre v indexe až o 5,8 bodov. 

 

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému detailný záber, gender, hračky

Zdroj: pexels.com

 

Nerovnosť v pracovnej sfére

Čo sa týka rodovej rovnosti v oblasti práce, Slovensko si vyslúžilo skóre 66,5 bodov. Podľa dostupných údajov je miera zamestnanosti žien na úrovni 66% a u mužov 79% (vek od 20 do 64 rokov). S ohľadom na pracovný čas, ženy v priemere pracujú 39 hodín týždenne a muži 41 hodín týždenne. Avšak najväčším problémom stále ostáva nerovnomerné zastúpenie pohlaví v mnohých povolaniach na trhu prácu. Najviac žien pracuje v zdravotníctve, školstve či v oblasti sociálnej práce. Na druhej strane, najviac mužov pracuje v oblasti vedy, inžinierstva, technológii či na s ekonomikou spojených pozíciách. S rodovou nerovnosťou sa na Slovensku stretávame v pracovnej sfére aj vo forme platovej nerovnosti. Ženy na Slovensku zarábajú o 21% menej ako muži a percento sa prehlbuje ak ide o rozdiel medzi ženami a mužmi z iných krajín (až 40%). 

 

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému (biela) tabuľa, brainstorm, brainstorming

 

Zdroj: pexels.com

 

Nerovnosť pri domácich prácach a oddychu

V oblasti využívania času neboli dostupné nové dáta a posledné skóre Slovenska predstavovalo 46,3 bodov. V tejto oblasti to v rámci celej EÚ predstavovalo najväčší prepad od roku 2005. Tieto dáta sa dajú ľahko premietnuť do toho, ktoré činnosti vo svojom voľnom čase robili častejšie ženy a ktoré zase muži. Až 60% žien využila aspoň hodinu svojho času varením či upratovaním v domácnosti, zatiaľ čo rovnaké činnosti vykonalo len 16% mužov. Ženy (11%) sa menej venujú športovým, kultúrnym či oddychovým mimo domu oproti mužom (20%).

Najnižšie hodnotenie sme však zaznamenali v oblasti prístupu k moci (26,8 bodov). Avšak najväčšie skóre Slovensko dosiahlo v oblasti zdravia a zdravotnej starostlivosti (85,6 bodov). Istou mierou je príčinou aj dôsledkom pretrvávajúcich nerovností v týchto oblastiach práve násilie páchané na ženách. V roku 2011 síce Slovensko podpísalo Istanbulský dohovor, no v konečnej platnosti nebol schválený.

 

Fotobanka s bezplatnými fotkami na tému bočný pohľad, cesto, Copy Space

Zdroj: pexels.com

 

Veľký postup no stále zaostávame

„Naša smernica o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, ktorá bola prijatá tento rok, bude predstavovať prevratné zlepšenie postavenia žien a mužov v celej Európe. Týmito pravidlami sa podporí spravodlivejšie rozdelenie opatrovateľských povinností, čo ženám umožní zotrvať na trhu práce a prijať náročné úlohy alebo riadiace funkcie,“ skonštatovala Věra Jourová, európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Ak by sme komplexne pozreli na výsledky indexu EÚ ako celku, zistili by sme, že najviac únia zaostáva v oblasti prístupu k moci. No na druhej strane sa v tomto smere v rámci indexu zaznamenali najväčšie pokroky. Je to vďaka tomu, že zastúpenie žien na vedúcich pozíciach stúplo. Lídrom v tomto ohľade je Francúzsko, kde je aspoň 40%-né zastúpenie mužov aj žien v riadiacich orgánoch verejne kótovaných spoločností.

zdroj: euractiv.sk